Select Page

Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

De term ‘koper’ verwijst naar elke persoon, bedrijf of vereniging die een werk koopt of voor wiens rekening een werk wordt gekocht van een kunstenaar via deze website ‘extrasmall.1030.be’.

De term ‘VZW’ verwijst naar de ‘Arts et Cultures 1030’, gelegen aan de Haachtsesteenweg 147 in 1030 Schaarbeek, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0421.267.040.

De term "kunstenaar" verwijst naar de persoon die de werken waarvan hij of zij de auteur is op deze website te koop aanbiedt. 

De term "levering" verwijst naar de materiële overhandiging van het werk door de verkopende kunstenaar aan de koper.

2. Onderwerp - Algemeen 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle personen die gebruik maken van de website ‘extrasmall.1030.be’ om een werk te verkopen/aan te kopen, ongeacht of de koper/verkoper een professional of een consument is, en op elke aankoop/verkoop via deze site. 

De aankoop/verkoop van een kunstwerk via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden, die voorrang hebben op alle andere. 

De VZW behoudt zich het recht voor om haar voorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van aankoop/verkoop.

Hoewel de VZW de verkoop tussen de kunstenaar en de koper vergemakkelijkt, is zij noch de koper noch de verkoper van de werken. De kunstenaar is de verkoper. 

3. Aankoop – Prijs - Betaling

De aankoopprijs van het werk is de op deze website aangegeven prijs.

Betaling vindt plaats via de online betaaloplossing STRIPE, die verschillende betaalmiddelen biedt. 

Een extra vergoeding voor online betaling wordt door en voor het bedrijf STRIPE aan de koper in rekening gebracht.

De VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, dienstbreuk of andere onvrijwillige problemen.

De VZW bepaalt dat zij geen commissie op de verkoopprijs vraagt. 

Als de koper een factuur wil, zal hij deze rechtstreeks aan de kunstenaar moeten vragen.

Indien de koper zich buiten België bevindt, zal hij rechtstreeks contact moeten opnemen met de kunstenaar om te zien of een levering in het buitenland mogelijk is.

4. Levering 

Zodra de betaling is voldaan, ontvangt de koper een bevestigingsmail. De VZW stuurt de kunstenaar een e-mail met de mededeling dat een van zijn werken is verkocht en met de contactgegevens van de koper.

De kunstenaar neemt binnen 48 uur contact op met de koper om de levering van het werk te organiseren. Deze termijn wordt door de VZW slechts bij wijze van indicatie vermeld en de VZW kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet respecteren ervan door de kunstenaar. 

De eventuele leveringskosten worden aan de koper aangerekend.

Indien de koper zich buiten België bevindt, zal hij zelf zorg dragen voor de ontvangst van het werk van de kunstenaar en alle kosten die in dit verband worden gemaakt zijn voor rekening van de koper. 

Het werk moet worden geleverd in dezelfde staat als die welke op de website wordt gepresenteerd. 

Indien de koper enige schade aan het werk vaststelt, verbindt hij zich ertoe de kunstenaar hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. 

5. Annulatie - Terugbetaling 

De VZW zal geen enkele terugbetaling of omruiling doen. 

Indien de koper een aankoop wenst te annuleren, neemt hij rechtstreeks contact op met de kunstenaar. Hij kan als enige beslissen om de annulatie al dan niet te aanvaarden. 

6. Verantwoordelijkheden

De VZW is ontheven van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot eender welk gebrek in het werk en zal in geen geval verplicht zijn om het werk terug te nemen en/of te vergoeden.

De VZW is ook ontheven van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot een defect of leveringsprobleem. 

De kunstenaar is verantwoordelijk voor de goede conformiteit van het werk en voor elk gebrek dat erop betrekking heeft, alsook voor de levering ervan op Belgisch grondgebied. 

De VZW is noch verkoper noch koper. Bijgevolg komt er enkel een verkoopovereenkomst tot stand tussen de koper en de verkopende kunstenaar. De VZW is geen partij bij deze overeenkomst en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de verkoopovereenkomst of die voortvloeit uit deze verkoopovereenkomst. 

7. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens van de kopers worden uitsluitend verzameld met het oog op de in artikel 1 bedoelde verkoop.. Ze worden verwerkt door Art & Culture 1030 vzw, die deze verkoop organiseert via de website "extrasmall.1030.be". De gegevens op de website worden gehost in een cloud in België of in een EER-land, in overeenstemming met artikel 44 en volgende van de GDPR (zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel/thema-s/internationaal-gegevensverkeer). https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel/thema-s/internationaal-gegevensverkeer).

Contactgegevens van kopers (naam, voornaam, adres en telefoonnummer) worden alleen verzameld in het kader van de organisatie van de verkoop en levering van kunstvoorwerpen. Bankgegevens worden alleen verzameld in het kader van betaling per bank of creditcard.

Deze gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om de verkoop te verwerken en gedurende de wettelijke bewaartermijn van de boekhoudkundige gegevens, namelijk 10 jaar.

In overeenstemming met de GDPR informeren wij u dat de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens de 'Arts et Cultures 1030' is, gelegen te Haachtsesteenweg 147 in 1030 Schaarbeek, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0421.267.040 (tel.: 02 240 34 99 – email: info@lamaisondesarts.be).

De enige ontvangers van de gegevens zijn de kunstenaars, het bedrijf dat de betalingen beheert (STRIPE) en eventueel een leveringsbedrijf. In het laatste geval worden alleen de gegevens die nodig zijn voor de levering doorgegeven.

In de regel zijn de verwerkingsverantwoordelijke, zijn werknemers en eventuele onderaannemers gebonden aan de meest strikte discretieplicht ten aanzien van de informatie die zij bij de uitvoering van de transactie ontvangen. Deze informatie mag in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de betrokkene of op grond van een specifieke wettelijke verplichting worden gepubliceerd of aan derden worden meegedeeld.

De verwerkingsverantwoordelijke en zijn eventuele onderaannemers verbinden zich ertoe, wanneer zij reclame willen maken of om welke andere reden ook, de in het kader van de uitvoering van de transactie verzamelde persoonsgegevens niet direct of indirect aan derden te verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende macht of op grond van een specifieke wettelijke verplichting.

De algemene informatie over gegevensverwerking staat op https://extrasmall.1030.be/nl/cgv . De betrokken personen kunnen hun door de GDPR gewaarborgde rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke (zie voor meer informatie : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten). 

8. Toepasselijk recht – Geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Elk geschil dat voortvloeit uit hun toepassing is onderworpen aan de rechtbanken van Brussel.
De eventuele annulatie van een van de clausules van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere clausules.

Verantwoordelijk voor webopmaak en grafische identiteit

  • Canopée Studio heeft bijgedragen aan het ontwerp van deze website.
  • Canopée Studio is een bureau voor visuele communicatie.
  • We houden ons strikt aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zetten ons in voor vertrouwelijkheid, wettelijkheid en transparantie in al onze activiteiten.
  • Als u vragen hebt over onze betrokkenheid bij dit project, onze diensten op het gebied van communicatie en webdesign, of als u vragen hebt over de beeldrechten die op deze site worden gebruikt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via hello@canopee.studio. hello@canopee.studio
  • Ga voor meer informatie naar onze website: www.canopee.studio www.canopee.studio

Nederlands (België)